Scholarship Opportunity in Poland

Ladies and Gentlemen, School Directors of the Polish Community
Ladies and gentlemen, Presidents of Polish Organizations and Institutions,


The Consulate General of the Republic of Poland in Chicago kindly informs that today recruitment of young Poles willing to take part in the “POLAND IS IN YOU” program, which will take place in Poland from 28 July to 12 August 2019, has been opened.
The organizer, which is the “Polish Community” Association, has planned 15 places for young people from the Chicago consular district aged 16-20, who has knowledge of the Polish language at the communicative level. Priority is given to participants who have not participated in similar trips to Poland so far. The aim of the program is to bring up a young generation of Poles living outside the country in the spirit of patriotism and pride of ancestry.

The organizer provides: free accommodation and meals (round the clock), transport during the program, free stay program in Poland with admission tickets. Youth will be accommodated in the Polonia House in Pułtusk (Zamek). Expected trips include to Warsaw, Gdańsk and Krakow, and a joint program (language, integration, history and culture) for Polish diaspora from the USA, France and Ireland. Participants cover the cost of air tickets to Warsaw themselves and purchase them individually, provided that transfers from the airport and to the Warsaw Chopin airport are only provided on July 28 and August 12 this year. If the participants prolong their stay in Poland for private reasons, they will have to make these transfers on their own. The organizer does not cover the participants’ insurance costs and the participants should insure themselves on their own. You should bring with you a comfortable sports outfit, a headgear, a set of long pants + shirt, a rainsuit, a beach outfit. Please, keep track of the weather forecast.

APPLICATIONS:
The Consulate General of the Republic of Poland in Chicago accepts applications by TUESDAY, JULY 2, 2019, via the school, organization, institution or parish by e-mail to: chicago.promotion@msz.gov.pl
Information on qualification will be provided to participants by the consulate on Wednesday, July 2, 2019. See the attachments
—– Forwarded Message —–From: Eugene Brzyski <wgbrzyski@sbcglobal.net>To: Eugene Brzyski <wgbrzyski@sbcglobal.net>Sent: Friday, June 28, 2019, 12:19:21 PM CDTSubject: Kwalifikacja młodzieży do programu POLSKA JEST W TOBIE

———- Forwarded message ———-
From: Semeniuk Piotr <piotr.semeniuk@msz.gov.pl>
Date: Thursday, June 27, 2019
Subject: Kwalifikacja młodzieży do programu POLSKA JEST W TOBIE
To: Konsulat Generalny RP w Chicago – Referat promocji <chicago.promotion@msz.gov.pl>

Kwalifikacja młodzieży do programu POLSKA JEST W TOBIE

28 LIPCA – 12 SIERPNIA 2019 R.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Polonijnych

Szanowni Państwo Prezesi Organizacji i Instytucji Polonijnych,

KG RP w Chicago uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym otworzona została rekrutacja młodzieży polonijnejchętnej do udziału w programie „POLSKA JEST W TOBIE”, który będzie miał miejsce w Polsce w dniach 28 lipca-12 sierpnia 2019 r.

Organizator, którym jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przewidział 15 miejsc dla młodzieży z chicagowskiego okręgu konsularnego w wieku 16-20 lat, która posiada znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym. Pierwszeństwo mają uczestnicy, którzy do tej pory nie brali udziału w podobnych wyjazdach do Polski. Celem programu jest wychowanie młodego pokolenia Polaków, mieszkających poza krajem w duchu patriotyzmu oraz dumy z pochodzenia przodków.

Organizator zapewnia: bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie (całodobowe), transport w trakcie realizacji programu, bezpłatny program pobytu w Polsce wraz z biletami wstępu. Młodzież będzie zakwaterowana w Domu Polonii w Pułtusku (Zamek). Przewidywane są wycieczki m.in. do Warszawy, Gdańska i Krakowa oraz wspólny program (zajęcia językowe, integracyjne, z zakresu historii i kultury) dla młodzież polonijnej z USA, Francji i Irlandii. Uczestnicy sami pokrywają koszty biletów lotniczych do Warszawy i będą je nabywać indywidualnie, z zastrzeżeniem że transfery z lotniska i na lotnisko Chopina w Warszawie zapewniane są jedynie w dn. 28 lipca i 12 sierpnia br. Jeśli uczestnicy ze względów prywatnych przedłużą pobyt w Polsce, będą musieli dokonać tych transferów na własną rękę.Organizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników i uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie. Należy zabrać ze sobą wygodny strój sportowy, nakrycie głowy, komplet długie spodnie + koszula, strój przeciwdeszczowy, strój plażowy. Prosimy o śledzenie prognozy pogody.

ZGŁOSZENIA:

Konsulat Generalny RP w Chicago przyjmuje zgłoszenia do WTORKU 2 LIPCA 2019 rwłącznie za pośrednictwem szkoły, organizacji, instytucji lub parafii e-mailem na adres: chicago.promotion@msz.gov.pl

Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana uczestnikom przez konsulat w środę 2 lipca 2019 r. 
Wymagane dokumenty:

–  Rekomendacja szkoły, organizacji, instytucji lub parafii polonijnej.

–  Wypełniona i zeskanowana karta uczestnika: w załączeniu wzór dla osoby niepełnoletniej i pełnoletniej. Część IIIkarty uczestnika dotyczącą znajomości jęz. polskiego może podpisać nauczyciel lub przedstawiciel szkoły/ organizacji/instytucji/ parafii. Część IV karty uczestnika dotyczącą stanu zdrowia można wypełnić później po zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w programie „Polska jest w Tobie”

Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Polska jest w Tobie”:

•             wiek – 16 – 20 lat,

•             potwierdzone polskie korzenia (preferowana Polonia w trzecim lub w drugim pokoleniu),

•             znajomość języka polskiego przynajmniej w stopniu komunikatywnym,

•             preferowane osoby, które nie uczestniczyły wcześniej w innych tego typu programach w Polsce,

•             chęć poznania kraju przodków,

•             chęć rozwinięcia wiedzy z zakresu możliwych form promocji Polski,

•             chęć nawiązania kontaktów z osobami polonijnymi z innych krajów oraz przedstawicielami polskich organizacji i instytucji współpracujących z Polonią,

•             posiadanie listu rekomendacyjnego od osoby zaufania publicznego (przedstawiciel organizacji lub instytucji polonijnej)

•             zaangażowanie w życie społeczne, kulturalne lub polityczne (liderzy w swoim środowisku),

•             po powrocie z programu chęć bycia ambasadorem Polski w swoim lokalnym środowisku.

http://www.wspolnota-polska. org.pl/

Stowarzyszenie Wspólnota PolskaStowarzyszenie Wspólnota PolskaStowarzyszenie Wspólnota Polska

http://www.wspolnotapolska. org.pl/latozpolska/

Stowarzyszenie Wspólnota PolskaStowarzyszenie Wspólnota PolskaStowarzyszenie Wspólnota Polska

Hotel Zamek Pułtusk *** – Dom Polonii – hotel pod Warszawą, serdecznie zapraszamy

Hotel Zamek Pułtusk *** – Dom Polonii – hotel pod Warszawą, serdecznie z…Zapraszamy Państwa do spędzenia miłych chwil w naszym Hotelu. Organizujemy konferencje, śluby i wesela, uroczyst…

Piotr Semeniuk

Wicekonsul

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago

1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

Google MapsFind local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.

ph: 1 (312) 337 8166, ext. 217

Website: www.chicago.msz.gov.pl

Comments Off on Scholarship Opportunity in Poland

Filed under Society Business

Comments are closed.